كود التفعيل

ترقيم الصفحات

اعلان على الحواسب فقط

اعلان على الهواتف فقط

مقالات


ارجوا اخذ نسخة احتياطية من القالب
ندخل في الموضوع بدون إطالة تفضلو ا الكود 


كود HTML:
<script type="text/javascript">
//Prevent Copying Content From Blogger/Blogspot
//For full source code, visit http://www.mawlo3.com

var omitformtags=["input", "textarea", "select"]
omitformtags=omitformtags.join("|")
function disableselect(e){
if (omitformtags.indexOf(e.target.tagName.toLowerCase())==-1)
return false
}
function reEnable(){
return true
}
if (typeof document.onselectstart!="undefined")
document.onselectstart=new Function ("return false")
else{
document.onmousedown=disableselect
document.onmouseup=reEnable
}
</script>


<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
/* ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Disable context menu on images by GreenLava (BloggerSentral.com)
Version 1.0
You are free to copy and share this code but please do not remove this credit notice.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ */
  function nocontext(e) {
    var clickedTag = (e==null) ? event.srcElement.tagName : e.target.tagName;
    if (clickedTag == "IMG") {
      alert(alertMsg);
      return false;
    }
  }
  var alertMsg = "ممنوع نسخ الصور";
  document.oncontextmenu = nocontext;
//]]>
</script>
اضف الكود بعد 
كود HTML:
 </head>
مباشرة 

غير رابط مدونتي الى رابط مدونتك في الكود

ليست هناك تعليقات: